Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Media o BOR
 
 
 
 
 
 
 • SPROSTOWNIE
  w sprawie podanie w dniu 27 czerwca 2017 r.
  nieprawdziwych informacji przez dziennik „Rzeczpospolita”

 •  
 • Sprostowanie dotyczące nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Generał Pawlikowski studiował czy pasał owce?” autorstwa Pani Izabeli Kacprzak, zamieszczonych w dzienniku „Rzeczpospolita” - data wydania 27 czerwca 2017 r.

  Biuro Ochrony Rządu oświadcza, iż nieprawdziwe są informacje zawarte w wyżej wymienionym artykule opisujące zasady przyznawania nagród jubileuszowych w Biurze Ochrony Rządu.

  Nie jest prawdą, że Biuro Ochrony Rządu dokonało zaliczenia na potrzeby przyznania nagrody jubileuszowej gen. bryg. Andrzejowi Pawlikowskiemu okres pracy w gospodarstwie rolnym w miejsce okresu pobierania nauki na studiach w szkole wyższej. Nieprawdziwa jest także informacja jakoby okres pracy gen. bryg. Andrzeja Pawlikowskiego w gospodarstwie rolnym przypadał w okresie pobierania nauki w szkole wyższej.

  Nie polega na prawdzie informacja sugerująca zaliczenie, okresu pozostawania gen. bryg. Andrzeja Pawlikowskiego poza służbą w formacji, do należności wynikających ze stosunku służbowego.

  Autor artykułu wprowadził także opinię publiczną w błąd sugerując, iż ewentualna wysokość emerytury funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wzrasta o 2,6 % podstawy wymiaru za każdy rok pracy w gospodarstwie rolnym.

  Wymaga podkreślenia, że zasady przyznawania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu określa art. 92 i 102 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu ( Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 960, 1250 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz sposobów jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu ( Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 538).

  Natomiast zasady przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu emerytur reguluje ustawa z dnia z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ( Dz. U. z 2016 r. poz. 709 z późn. zm.).

  Tym samym autor wzmiankowanego artykułu nie dochował rzetelności dziennikarskiej nie próbując zweryfikować informacji przed ich publikacją, a przekazane przez Biuro Ochrony Rządu podstawy prawne podjętych decyzji nie zostały prawidłowo przytoczone.

  Rzecznik
  Biura Ochrony Rządu
  mjr Katarzyna Kowalewska
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.