Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Struktura i działanie
 
 
 
Strona główna / Struktura i działanie / Etyka funkcjonariuszy
 
 
 
 
 • Etyka funkcjonariuszy
 •  
 • ZARZĄDZENIE Nr 2
 • SZEFA BIURA OCHRONY RZĄDU
 • z dnia 25. 01. 06
 • W SPRAWIE ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ
 • FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU
 •  
 • W dążeniu do zapewnienia ofiarnego i sumiennego wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, przestrzegania dyscypliny służbowej, obowiązującego porządku prawnego oraz w celu budowania wśród funkcjonariuszy poczucia odpowiedzialności za dobre imię służby
 •  
 • na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu ( Dz. U. z 2004r. Nr 163, poz. 1712 oraz Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
 •  
 • ROZDZIAŁ I
 • PRZEPISY OGÓLNE
 •  
 • § 1
 •  
 • 1. Zasady Etyki Zawodowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, wynikają z ogólnych norm moralnych.
 •  
 • 2. Obowiązkiem funkcjonariuszy jest przestrzeganie zasad etycznych, szacunek dla praw człowieka oraz dbałość o dobro służby.
 •  
 • 3. Zasady Etyki Zawodowej obowiązują wszystkich funkcjonariuszy.
 •  
 • § 2
 •  
 • 1. Wykonywanie zawodu funkcjonariusza wiąże się ze szczególnymi obowiązkami oraz ograniczeniami osobistymi.
 •  
 • 2. Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusz winien kierować się przepisami prawa, zasadami uczciwości, godności, honoru oraz poczuciem obowiązku.
 •  
 • 3. Funkcjonariusz wykonuje powierzone obowiązki z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru służby.
 •  
 • 4. Funkcjonariusza cechuje wysoka kultura osobista, nienaganny i schludny wygląd.
 •  
 • § 3
 •  
 • Nadrzędnym celem działania funkcjonariuszy jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie ochranianej, z uwzględnieniem jej praw do prywatności i swobody, w zakresie nie naruszającym zasad bezpieczeństwa, oraz zapewnienie skutecznej ochrony obiektów.
 •  
 • ROZDZIAŁ II
 • WYKONYWANIE ZAWODU
 • TYTUŁ I
 • TAJEMNICA ZAWODOWA
 •  
 • § 4
 •  
 • Funkcjonariusz w czasie pełnienia służby i poza nią zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
 •  
 • § 5
 •  
 • 1. Funkcjonariusz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w przy okazji, a także w związku z wykonywaniem zawodu.
 • 2. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji uzyskanych przy okazji albo w związku z wykonywaniem zawodu, lecz także skorzystania z nich w interesie własnym bądź osoby trzeciej.
 •  
 • § 6
 •  
 • Funkcjonariusz nie udziela żadnych informacji o osobach ochranianych, rodzaju i przebiegu wykonywanych zadań przedstawicielom mediów oraz osobom trzecim.
 •  
 • § 7
 •  
 • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po rozwiązaniu stosunku służbowego.
 •  
 • TYTUŁ II
 • NIEZALEŻNOŚĆ
 •  
 • § 8
 •  
 • Dobro publiczne oraz charakter wykonywanych zadań służbowych wykluczają możliwość powstania związków między interesem publicznym i prywatnym.
 •  
 • § 9
 •  
 • Kontakty funkcjonariusza z osobą ochranianą powinny sprowadzać się wyłącznie do spraw mających związek z zapewnieniem bezpieczeństwa; w żadnym przypadku nie mogą one dotyczyć spraw prywatnych.
 •  
 • § 10
 •  
 • Funkcjonariuszowi nie wolno przyjmować jakichkolwiek korzyści mogących wywołać odczucie, że stanowią próbę wpływu na jego osobę.
 •  
 • § 11
 •  
 • Z pełnieniem służby w Biurze Ochrony Rządu nie można łączyć innej działalności zarobkowej, mogącej obniżyć prestiż służby lub godzić w jej interesy.
 •  
 • § 12
 •  
 • W trakcie realizacji zadań ochronnych oraz poza służbą funkcjonariusz nie manifestuje swoich poglądów ani nie okazuje sympatii politycznych.
 •  
 • § 13
 •  
 • Funkcjonariusz nie wywiera wpływu na osobę ochranianą w celu uzyskania, poprzez jej pozycję czy stanowisko, korzystnych dla siebie rozstrzygnięć dotyczących w szczególności awansu zawodowego lub podwyższenia uposażenia.
 •  
 • TYTUŁ III
 • STOSUNKI POMIĘDZY FUNKCJONARIUSZAMI
 •  
 • § 14
 •  
 • 1. Funkcjonariusze okazują sobie wzajemną pomoc w celu efektywnego wykonywania zadań służbowych.
 •  
 • 2. Wykonując zadania służbowe wykazują takt i opanowanie, przez co pogłębiają zaufanie społeczne oraz przyczyniają się do budowania dobrego imienia reprezentowanej przez siebie formacji.
 •  
 • § 15
 •  
 • 1. Przełożony dąży do zapewnienia podległym funkcjonariuszom jak najlepszych warunków wykonywania zadań i rozwoju zawodowego, a także wpływa na kształtowanie zasad współżycia społecznego.
 •  
 • 2. Podczas realizacji zadań przełożony zapewnia podwładnym wsparcie w każdej dostępnej formie oraz przekazuje informacje niezbędne do rzetelnego ich wykonania.
 •  
 • 3. Przełożony daje podwładnym wzorowy przykład zachowania, kultury osobistej i kompetencji zawodowych
 •  
 • § 16
 •  
 • 1. Przełożony na bieżąco analizuje efektywność pracy swoich podwładnych, informuje ich o zauważonych niedociągnięciach oraz nieprawidłowościach.
 •  
 • 2. Funkcjonariusz obowiązany jest informować bezpośredniego przełożonego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mających miejsce podczas wykonywania zadań służbowych.
 •  
 • § 17
 •  
 • Funkcjonariusz dba o zachowanie autorytetu przełożonego i o wizerunek formacji.
 •  
 • § 18
 •  
 • Funkcjonariusz zobowiązany jest ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
 •  
 • ROZDZIAŁ III
 • INNE POSTANOWIENIA
 •  
 • § 19
 •  
 • Funkcjonariusz podczas wykonywania zadań nie spożywa, a poza służbą nie nadużywa alkoholu oraz nie używa innych środków odurzających.
 •  
 • § 20
 •  
 • Funkcjonariusz nie używa legitymacji służbowej albo identyfikatora BOR w celach innych niż służbowe.
 •  
 • § 21
 •  
 • Funkcjonariusz, uczestnicząc w działalności publicznej lub naukowej, na którą uzyskał uprzednio stosowną zgodę, nie powołuje się na zajmowane w Biurze Ochrony Rządu stanowisko ani nie wykorzystuje prestiżu i nazwy formacji do celów innych niż wynikające bezpośrednio z powierzonych zadań służbowych.
 •  
 • § 22
 •  
 • Funkcjonariusz powinien unikać zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na dobre imię formacji, nawet jeśli zachowania takie nie zostały uwzględnione w niniejszych Zasadach.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu Etyka funkcjonariuszy BOR - plik do pobrania (PDF)
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.