Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Struktura i działanie
 
 
 
Strona główna / Struktura i działanie / Szef BOR
 
 
 
 
 • Szef BOR
 •  
 • Szef Biura Ochrony Rządu podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jest przełożonym funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w BOR. Szefa BOR powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zastępców Szefa BOR, na jego wniosek, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 •  
 • Szef Biura Ochrony Rządu kieruje formacją i zapewnia sprawne oraz efektywne wykonywanie zadań, w szczególności poprzez:
 •  
 • organizowanie ochrony,
 •  
 • prowadzenie polityki kadrowej,
 •  
 • określanie oraz wykonywanie programu szkolenia funkcjonariuszy i doskonalenia zawodowego pracowników, a także zapewnianie im właściwych warunków i trybu szkolenia,
 •  
 • współdziałanie z centralnymi organami administracji rządowej podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi, podległymi oraz nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej oraz innymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie zadań realizowanych przez BOR i te organy.
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.