Biuro Ochrony Rządu
 
 
PL
EN
 
Biuro Ochrony Rządu
 
 
 
Kontakt
 
 
 
Strona główna / Kontakt / Infromacja publiczna
 
 
 
 
 • Informacja publiczna
 •  
 • Informacje jawne nie zawarte na stronie internetowej bądź podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura Ochrony Rządu są udostępnianie na pisemny wniosek złożony do Szefa Biura Ochrony Rządu. Prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym bądź elektronicznym.
 •  
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Gabinet Szefa BOR
 • 00 - 463 Warszawa
 • ul. Podchorążych 38
 •  
 • e-mail: kancelaria@bor.gov.pl
 •  
 • Jednocześnie nadmieniam, iż BOR nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, dotyczących aktualnych aktów prawnych, danych statystycznych, informacji zawartych na podmiotowej stronie BIP, itp.- na podstawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003r (IISAB 372/03).
 •  
 • Udostępnienie materiałów Biura Ochrony Rządu do celów naukowych i badawczych odbywa się na pisemny wniosek złożony do Szefa BOR (który wyraża zgodę na udostępnienie tego typu danych) na podstawie§ 31 ust. 5 załącznika do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 29).
 •  
 • Wniosek powyższy powinien zawierać:
 •  
 • wskazanie tematyki, w związku z którą zainteresowana osoba zwraca się o udostępnienie (temat pracy, temat badań),
 • dokładne określenie przedmiotu udostępnienia, typu informacji i danych podlegających udostępnieniu,
 • jako załącznik zaświadczenie z placówki badawczej, naukowej, uczelni, od osoby prowadzącej badania, potwierdzające, iż dane o które się zwrócono zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-badawczych
 • adres do korespondencji, mail, telefon.
 •  
 • Wyłączenie jawności informacji publicznej następuje na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Biurze Ochrony Rządu. O zakresie wyłączenia decyduje osoba sporządzająca informację (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Dostęp do informacji niejawnych podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2001 Nr112,poz.1198 z późn. zm.) - udostępnienie możliwe jest wyłącznie w trybie art. 49 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2005 Nr 196 poz.1631 z późn. zm.) - w zależności od rodzaju informacji - za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Szefa Biura Ochrony Rządu.
 •  
 • Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
Biuro Ochrony Rządu 2017 r.